ตำแหน่งงาน ที่รับสมัครงาน

รายละเอียดงาน
1.ดูแลเรื่องโครงสร้าง
2.ออกแบบบูท (3D) งาน Plan
3.ออกแบบงาน Inkjet ภายในบูท
4.งาน Graphic Design
5.งานออกแบบและการผลิต Display และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุ 22 - 30 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ การโฆษณา และสิ่งพิมพ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, 2D/3D
4.มีประสบการณ์ด้านงาน Graphic Design จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.มีความรู้ทางด้านงานศิลป์และนำมาประยุกต์ใช้กับงานได้เป็นอย่างดี
6.มีความมั่นใจ กระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้ ตรงเวลา
7.มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน) เพื่องานผลิต
8.มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้ และพัฒนาตนเองรายละเอียดงาน
• จัดทำ BOQ เพื่อประกอบการประเมินราคา
• ถอดแบบ BOQ งานระบบ
• จัดทำงบประมาณ (Budget) โครงการที่จะทำการก่อสร้าง
• จัดทำงบประมาณ (Budget) โครงการที่สรุปรายเดือน เพื่อเสนอผู้บริหาร
• ตรวจสอบบัญชีแสดงรายการวัสดุและแรงงาน (BOQ.)
• จัดทำข้อมูลงานเพิ่ม-ลด ที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง
• พิจารณาสรรหาข้อมูล สำหรับผู้รับเหมารายใหม่ เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
• การประเมินความคืบหน้าของงานในแต่ละเดือนจะจัดทำข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร
• จัดทำข้อกำหนดและเงื่อนไข ในการเสนอราคางานก่อสร้าง (TOR)
• จัดทำร่างสัญญางานก่อสร้าง
• ตรวจสอบใบขอซื้อ , ใบสั่งซื้อ , ใบสั่งจ้าง , สัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา
• จัดเตรียมทำรายงานและเอกสารโครงการ (Project) เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ชาย / หญิง สัญชาติไทย อายุ 30 - 35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านห้างสรรพสินค้า, โรงแรม หรือ อาคาร mix-used อื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถทักษะในการคำนวณ ประมาณราคา ของงานโครงการ (Project) ได้อย่างดีเยี่ยม
5. ต้องมีทักษะการถอด BOQ งานระบบโดยภาพรวมได้ดี / ถอดรหัสโครงสร้างได้ (ID Structure)
6. สามารถในการเขียนรายงานที่ชัดเจน แม่นยำ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่ซับซ้อนด้วยวิธีง่ายๆ และมีทักษะนำเสนองานได้ดี
7. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีการก่อสร้าง กระบวนการ วัสดุได้ดี
8. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานด้านประมาณราคาครบถ้วน ทั้งก่อนและหลังการทำ
9. สามารถประเมินค่าก่อสร้างได้ ทั้งงานอาคาร, งานโครงสร้าง, งานตกแต่งภายใน และ/หรือ งานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารได้
10. มีประสบการณ์ตั้งแต่ช่วง Pre-construction, bidding จนถึงช่วงก่อสร้าง และทำราคางานลด-งานเพิ่มได้
11. สามารถทำงานเป็นทีม มีความเป็นมืออาชีพ ทำงานตรงต่อเวลา
12. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี
**สามารถทำงาน สถานที่ออฟฟิศ จ.ระยอง ขึ้นอยู่กับหน้างาน หรือ ตามที่ได้รับมอบหมายได้**รายละเอียดงาน
• ควบคุมงานตกแต่ง งานก่อสร้าง (งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานตกแต่งภายใน, งานเฟอร์นิเจอร์, งานภูมิสถาปัตย์, งานก่อสร้าง, ปรับปรุง Renovate ห้างสรรพสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิปริญญาตรี ในสาขาสถาปัตยกรรม ก่อสร้าง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (หากเป็นวุฒิ ปวส. พิจารณาจากประสบการณ์)
2. มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง งานตกแต่ง ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้ดี
4. กระตือรือร้น สามารถเรียนรู้ และทำความเข้าใจในสายงาน และงานที่เกี่ยวข้อง
5. ทำงานเป็นกะ 6 วัน หยุด 1 วันต่อสัปดาห์ สามารถทำงานสลับกะกะกลางคืน ขึ้นอยู่กับโครงการในแต่ละช่วงเวลา
6. ยืดหยุ่นในการทำงานนอกสถานที่ (ขึ้นอยู่กับโครงการในแต่ละช่วง)


ติดต่อเรา

Facebook Line

อีเมล : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 038-808-892-3 ต่อ 312 (แผนกบุคคล ประจำสำนักงานจังหวัดระยอง)
วันเวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00น. - 18.00น.